ഇനി ഇല്ല ഈ പുഞ്ചിരി, മുത്തശ്ശനൊപ്പം വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പൊന്നുമോൾക്ക് സംഭവിച്ചത്

ഇനി ഇല്ല ഈ പുഞ്ചിരി, മുത്തശ്ശനൊപ്പം വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പൊന്നുമോൾക്ക് സംഭവിച്ചത്

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*